Drukāt

Veselīga pašvaldība

.

Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu programma un Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls


Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, lai koordinētu Veselīgo pilsētu darbību nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontaktpersonu tikšanās un apmācības.

Veselīgo pilsētu programma koncentrējas uz veselības iekļaušanu politisko un sociālo jautājumu darba kārtībā, kā arī uz sabiedrības veselības stiprināšanu lokālā līmenī. Tā uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējo pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, starpsektoru sadarbību un nepieciešamību pēc darbībām, kas vērstas uz veselību nelabvēlīgi ietekmējošo faktoru novēršanu.

Veselīga pilsēta ir tāda, kas pastāvīgi rada un uzlabo fizisko un sociālo vidi, kura paplašina tos kopienas resursus, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem savstarpēji atbalstīt vienam otru, pildot visas dzīves funkcijas un attīstot viņu maksimālo potenciālu[1].

Papildus informācija:

 
 
 
 
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls Latvijā

Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļa) - iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta veicināšana – veikšanā, Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir veicināt un konsultētNacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju un monitoringu Latvijā, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām un dokumentiem. Ar komisijas funkcijām un uzdevumiem varat iepazīties šeit:http://www.spkc.gov.lv/nacionalais-veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija/362/par-nacionala-veseligo-pasvaldibu-tikla-koordinacijas-komisijas-personalsastava-apstiprinasanu

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.

Lai kļūtu par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci, pašvaldībai ir jānodrošina šādas minimālās prasības:

1. jābūt pašvaldības domes atbalstam un lēmumam par dalību tīklā;
2. jānozīmē atbildīgais darbinieks (tīkla koordinators);
3. regulāri jāīsteno veselību veicinošas aktivitātes un pasākumi;
4. reizi gadā jāinformē tīkla koordinācijas komisija par pārskata periodā īstenotajām aktivitātēm, aizpildot monitoringa veidlapu.

Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā:

  • Atpazīstamība un statuss;
  • Metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas programmu un darba plānu izstrādē pašvaldībā;
  • Bezmaksas PVO apmācības un semināri;
  • Pieredzes un labās prakses apmaiņa Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un labās prakses apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo pilsētu/pašvaldību kustības dalībvalstīm;
  • Jauni kontakti un regulāras tikšanās;
  • Jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu.

Īstenojot dažādās aktivitātes veselības veicināšanas jomā un kļūstot par veselīgu pilsētu vai novadu, Jūsu pašvaldība kļūs sakoptāka, pievilcīgāka vietējiem un citu pašvaldību iedzīvotājiem, kā arī tūristiem un biznesa partneriem. Kā arī Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem tiks radīta iespēja kļūt veselīgākiem un darbspējīgākiem. Tie vairāk uzticēsies pašvaldībai, aktīvāk iesaistīsies pašvaldības organizētajās aktivitātēs un pasākumos, kā arī vairāk identificēs sevi kā pilntiesīgu pašvaldības locekli.

2012.gada 20.decembrī Saeima apstiprināja „Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam”, kas tiks ņemts vērā, plānojot 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietojumu Latvijā. VM un SPKC plānojot veselības veicināšanas pasākumiem paredzēto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietojumu Latvijā, pašvaldības dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā tiks uzskatīta par priekšrocību aktivitāšu un finansējuma piesaistei, ja šāds finansējums būs pieejams.

Aktīvāku darbu ar pašvaldībām un to iesaistīšanu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā koordinācijas komisija uzsāka 2013.gadā, kad 2013.gada 1.martā notika pirmā koordinācijas komisijas sēde, kurā tika pārrunāti Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriji, darba plāns, iestāšanās un monitoringa prasības pašvaldībām. 2013.gada sākumā SPKC sadarbībā ar VM, PVO pārstāvniecību Latvijā, Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociāciju un PVO sadarbības centru Veselīgām pilsētām un pilsētvides veselībai Baltijas reģionā, organizēja divu dienu semināru 5. un 6.martā Jūrmalā Latvijas pašvaldību pārstāvjiem, kas bija izteikuši interesi iestāties Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā.

Carnikavas novada dome 2013.gada maijā pieņēma lēmumu par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Jau jautājumu pašvaldībā koordinē Ieva Kozlovska.
 Share on Facebook Tweet